เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ในจังหวัดเชียงใหม่!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!
Home  /  News @th  /  Current Page

ภาคเหนือของประเทศไทย

  • มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปอบรมโปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด ซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้เข้าร่วมโปรแกรมของเราก่อนหน้านี้ และได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิต และตอนนี้ได้รับการสร้างให้เป็นสาวกติดตามองค์พระเยซูคริสต์กับทางคริสตจักรท้องถิ่น ปัจจุบันนี้ความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวหย่าร้าง หรือการเปลี่ยนโรงเรียน ปัญหายาเสพติดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แม้กระทั่งในชุมชนคริสเตียนเอง ดังนั้นเราจึงต้องร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติดให้ห่างไกลจากเยาวชนของเรา

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด !!